មុននេះបន្តិចតារ៉ាMoranoចេញបទថ្មីគិតពីអនាគតក្មេងៗផង សំខាន់លុយSponserលេីបទនេះលោកបានយកទៅទិញអាវរងារជូនអ៊ំ​សុីក្លូទាំងអស់ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីបាត់មុខ៧ខែដែលលោកបានបញ្ចេញបទចុងក្រោយ”កងកម្លាំងនិងគ្រូពេទ្យ”ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជននិងមន្រ្តីនានាពេលនោះលោកបានចេញនូវបទថ្មី”គិតពីអនាគតក្មេងៗផង”អ្វីដែលគួរអោយសរសេីរលុយដែលបានពីSponserនោះលោកគឺយក

ទៅទិញអាវរងារ,ភួយ,ម៉ាសនិងក្រម៉ាជូនចាស់ៗតាមដងភ្លូវ ក្មេងនិងអុំៗសុីក្លូ។

បេីចង់ដឹងអត្ថន័យបទនេះយ៉ាងណាបន្ថែមសូមចញលទសន្សាVideoខាងក្រោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«​អុំ​» និង​«​អ៊ំ​» តើ​មានន័យ​ខុសគ្នា​ដូចម្តេច​?

សម្រាប់​ពាក្យ «​អុំ​» និង​«​អ៊ំ​»​មាន​សូរសព្ទ​ដូចគ្នា តែ​មានន័យ​ខុសគ្នា​ស្រឡះ​។​

​ពាក្យ​«​អុំ​» មានន័យ​ច្រើនយ៉ាង ដូចជា «​អុំទូក​» ដែលជា​ពិធីបុណ្យ​ជាតិ​របស់​កម្ពុ​ជា​។ ពិធីបុណ្យ​អុំទូក និង​អកអំបុក សំពះ​ព្រះ​ខែ មាន​រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ ហើយ​គេ​និយម​ប្រារព្ធ​ពិធី​នេះ នៅ​ខែវិច្ឆិកា​។ ជាទូទៅ​ពិធី​នេះ មានការ​ចូលរួម​ដោយ​កីឡាករ​ប្រណាំងទូក​ជាច្រើន ដើម្បី​អុំទូក​ប្រណាំង​គ្នា​នៅ​ទន្លេចតុមុខ ហើយ​ពិធី​នេះ​ក៏​មានការ​បណ្តែតប្រទីប​ផងដែរ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​ព្រះ​គង្គា​នៃ​ព្រះធរណី​ដែល​បាន​ជួយ​ស្រោចស្រង់​ដល់​វិស័យ​កសិកម្ម​។

«​អុំ​» មានន័យ​ម្យ៉ាង​ទៀតថា អុំស្រូវ អុំ​គ្រាប់​សណ្តែកបាយ គឺ​ការចាប់​ចង្អេរ​ដែល​ដាក់​គ្រាប់ស្រូវ ដោយ​ដៃ​ទាំង​ពីរលើក ដាក់ៗ ដូចជា​ចាប់​ជះ​សំដីស្រូវ​។ មួយវិញទៀត «​អុំ​» មានន័យថា «​អុំត្រុំ​» គឺ​សំកុកសម្កុល ឬ​សម្ងំ​នៅក្នុង​បន្ទប់​ងងឹតឈឹង​។

​ចំណែក​«​អ៊ំ​»​សម្រាប់​ប្រើ​ដើម្បី​ហៅ​ទៅ​មនុស្ស​ដែលមាន​វ័យ​ចំណាស់​ជាង​ខ្លួន ដូចជា ធំ​(​ឱ​ពុក​ធំ ឬ​ម្តាយធំ​)​។ អ៊ំ​ប្រុស ឬ​ធំ អញ្ជើញ​ទៅណា ម្តេច​ប្រញាប់​អី​យ៉ាងនេះ​?

​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ពីរ​ប្រភេទ ដែល​រស់​នៅតាម​ទីជនបទ និង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ មាន​ការហៅ​អ៊ំ​ប្រុស​ស្រី​ផ្សេងគ្នា​។ អ្នកស្រុក​ស្រែចំការ ហៅ​អ៊ំ​ប្រុស​ស្រី ថា​ធំ​ប្រុស ធំ​ស្រី ចំពោះ​អ្នករស់នៅ​ភ្នំពេញ​ភាគច្រើន គេ​មិន​ហៅថា​ធំ​ប្រុស​ធំ​ស្រី​នោះទេ ដោយ​ជំនួស​ពាក្យ អ៊ំ​ប្រុស អ៊ំស្រី ឬ ពូ​, មីង​, មា​ទៅវិញ​៕